GEORG JENSEN SELSKABET

 

 

Vedtægter for "Georg Jensen Selskabet - The Georg Jensen Society".

§1.

Selskaberts navn er "Georg Jensen Selskabet" med binavnene "The Georg Jensen Society", "The Georg Jensen Appreciation Society" og "The Georg Jensen Foundation".

§2.

Selskabets hjemsted er København, Danmark.

§3.

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til sølvsmed Georg Jensens kunst og levned. Selskabet skal indsamle oplysninger og materiale vedrørende Georg Jensens liv, hans kunstneriske løbebane som sølvsmed og billedhugger og om firmaerne "Georg Jensens Sølvsmedie" og "Georg Jensen & Wendel" i Georg Jensens levetid.

Oplysninger og materiale skal i videst muligt omfang videreformidles til offentligheden via trykte eller elektroniske medier, via foredrag eller symposier, via udstillinger eller på anden måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

§4.

Som familiemedlemmer i selskabet kan optages enhver direkte efterkommer af sølvsmed Georg Jensen samt dennes ægtefælle.

Som ordinære medlemmer i selskabet kan optages enhver enkeltperson, som indmelder sig.

Som firmamedlemmer i selskabet kan optages enhver virksomhed, som indmelder sig.

§5.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, om muligt på Georg Jensens fødselsdag den 31.8 og første gang år 2000. Adgang til generalforsamlingen har alle familiemedlemmer, ordinære medlemmer og firmamedlemmer mod forevisning af adgangskort.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Punkter som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før. Adgangskort udleveres indtil dagen før generalforsamlingen efter anvisning på indkaldelsen.

Den ordinære generalforsamling omfatter følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Konstatering af om forsamlingen er lovligt indvarslet

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Evt. valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Stemmeberettigede er alle tilstedeværende familiemedlemmer med hver een stemme. Ordinære medlemmer og firmamedlemmer har taleret men ikke stemmeret.

Extraordinær generalforsamling kan indkaldes efter anmodning fra mindst 2 familiemedlemmer. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelse af en sådan anmodning udsende indkaldelse. Adgang til mødet samt tale- og stemmeberettigelse følger bestemmelserne for ordinær generalforsamling.

§6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, nemlig 4 familiemedlemmer og 3 faglige medlemmer. De 4 familiemedlemmer vælges blandt selskabets familiemedlemmer ved generalforsamling. Valget gælder for 3 år, første gang til 31.8.2003. Genvalg kan finde sted. De 3 faglige medlemmer udpeges af bestyrelsens 4 familiemedlemmer, idet der kan udpeges personer, som besidder en særlig viden om Georg Jensen og hans livsværk, og som accepterer at arbejde efter selskabets formål. Faglige medlemmer udpeges sædvanligvis for 3 år og kan genudpeges.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer, idet bestyrelsen kan beslutte at konstituere sig yderligere, f. eks. med redaktør eller udstillingsansvarlig. Formanden skal være familiemedlem af selskabet.

Bestyrelsen afholder møde mindst hvert halve år. Sager afgøres enten uden afstemning eller ved afstemning, idet alle bestyrelsesmedlemmer har een stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen refererer til generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager den daglige drift af selskabet.

Selskabet tegnes ved formanden i forening med mindst 1 bestyrelsesmedlem.

§7.

Det årlige kontingent fastsættes ved den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet dækker perioden 1.9 - 31.8. Kontingentet for perioden 24.4 - 31.8.2001 er følgende: familiemedlemmer intet kontingent, ordinære medlemmer 200,- DKR, firmamedlemmer 2.500,- DKR.

Selskabets indtægter skal anvendes i følge formålet.

§8.

Selskabet kan opløses ved generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, forudsat 2/3 af de stemmeberettigede, opmødte medlemmer stemmer herfor. Selskabets midler skal ved opløsning overgå til en eller flere aktiviteter, som ligger inden for selskabets formål.

§9.

Disse vedtægter kan ændres ved generalforsamling, forudsat mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 24.4.2000.

 

Som familiemedlemmer valgtes: Ib Georg Jensen, Liv Carøe, Ea Jensen og Michael Krogsgaard. Bestyrelsen vil vælge de 3 faglige medlemmer af bestyrelsen og præsentere disse ved generalforsamlingen 31.8.2000.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Michael Krogsgaard som formand.

 

Ordinær generalforsamling i Georg Jensen Selskabet 2. marts 2001.

Sted: Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Konstatering af om forsamlingen er lovligt indvarslet.

3. Bestyrelsens beretning, herunder præsentation af første nummer af "Georg Jensen Magazine" og selskabets hjemmeside "www.gjsilver.org", samt tanker om det fremtidige arbejde.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

5. Valg til bestyrelsen: Ib Georg Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og der skal vælges et nyt familiemedlem. Vibeke Ravn Sørensen er opstillet. Bestyrelsen har besat den første af de 3 faglige pladser i bestyrelsen med sølvsmed Mogens Bjørn-Andersen, Bornholm.

6. Valg af revisor

7. Faglige indslag: Der vil blive fremvist og fortalt om 3 Georg Jensen sølvarbejder. Michael Krogsgaard vil fortælle lidt om Georg Jensens første store udstilling: Dansk Kunstindustri oktober-november 1904 på Kunstindustrimuseet.

8. Eventuelt.

 

 

Referat af 1. ordinære generalforsamling i Georg Jensen Selskabet 2. marts 2001.

1. Pia Georg Jensen blev valgt som dirigent og referent.

2. Mødet var indkaldt med 3 ugers varsel og derfor lovligt indvarslet.

3. Michael Krogsgaard redegjorde for bestyrelsens arbejde siden stiftelsen i April 2000. Det har været temmelig omfattende at tilrettelægge "Georg Jensen Magazine" og hjemmesiden, men alt er ved at falde på plads. Vedrørende "Georg Jensen Magazine" vil det - ihvertfald i starten - blive et elektronisk tidsskrift, som kan downloades hvis man ønsker det på papir. Det bliver tosproget, således at alle artikler bringes både på dansk og engelsk. Rent teknisk bliver venstresiden dansk og højresiden engelsk. Billeder og illustrationer bliver interaktive, således at de i den engelske udgave kan trækkes frem i bedst mulige kvalitet.

Det første nummer kommer til at indeholde: A: Georg Jensens egne erindringer. B. Et møde med Georg Jensens sidste lærling, Mogens Bjørn Andersen. C. Gennengang af Kunstindustrimuseets samling af Georg Jensen værker. D. Georg Jensen korpus på Bruun Rasmussens Kunstauktioner 1948-2000. E: Georg Jensen Unika. Af disse artikler er auktionsgennemgangen og præsentationen af et unika værk fast stof i hvert nummer. Der bliver mulighed for kommercielle annoncer i bladet.

Hjemmesiden vil have 14 fortskellige entries som gradvis vil blive åbnet. De første bliver tilgængelige en af de nærmeste dage. Der er fri adgang til alle entries ud over "Georg Jensen Magazine", som kun er åben med password (dvs. kun for medlemmer). Der bliver ingen kommercielle annoncer på hjemmesiden, men medlemmerne kan annoncere køb, salg, interesser osv.

Selskabet planlægger en række bøger om Georg Jensen. Første projekt bliver en bog om tiden op til åbningen af sølvsmedien i 1904. Denne periode er - ligesom Georg Jensens kunstneriske virke i senere perioder forøvrigt - dårligt dokumenteret i litteraturen og præget af fejl, mangler og svigtende systematik. Selskabets bøger skal, ligesom tidsskriftet, have en høj standard, dvs. være veldokumenterede og udarbejdet på baggrund af den nødvendige research.

Da Selskabet ikke selv har midler til at købe Georg Jensen kunst vil bestyrelsen forsøge at etablere aftaler med ejere af værker, som Selskabet kunne ønske at udstille, altså en slags udstiller kontrakter, som danner basis for Selskabets permanente udstilling. Den første aftale er etableret. Ved de ordinære generalforsamlinger er det meningen at Selskabets permanente udstilling vises, og at der desuden tages et andet udstillingsemne op. Bestyrelsen arbejder med flere mulige emner for den kommende generalforsamling.

Sølvsmed Mogens Bjørn-Andersen er udpeget som det første faglige medlem af bestyrelsen. De to øvrige udpeges snarest belejligt.

4. Regnskab. Da bestyrelsen havde valgt først at indkræve kontingent i forbindelse med denne generalforsamling var der endnu ingen indtægter og intet regnskab.

5. Vibeke Ravn Sørensen blev enstemmigt valgt som nyt familiemedlem af bestyrelsen efter Ib Georg Jensen..

6. Jens-Jørgen Jensen blev valgt som revisor.

7. Fagligt program:

Der blev præsenteret 3 flotte unika ting fra Georg Jensens hånd: En bonboniere med hanke af elfenben og ibenholt, fremstillet i Paris til verdensudstillingen 1925 og signeret af Georg Jensen (denne vil blive præsenteret i første nummer af "Georg Jensen Magazine"). En ske af Antik-mønstret, som Georg Jensen havde bøjet til sit barnebarn, så han bedre kunne få fat om skeen - dette er forløber for de egentlige børnebestik. Endelig Georg Jensens tidligst kendte sølvarbejde, Adam og Eva bæltespændet fra 1899. Spændets historie blev gennemgået, og det måtte konstateres, at stort set intet af det, der har været skrevet og sagt om det har været rigtigt.

Michael Krogsgaard præsenterede detaljer om Georg Jensens første store udstilling, nemlig hans bidrag på over 100 numre til udstillingen Dansk Kunsthåndværk, afholdt på Kunstindustrimuseet okt-nov. 1904. Kunstindustrimuseets og pressens omtale af udstillingen blev gennemgået.

8. Der var intet under eventuelt.