GEORG JENSEN SOCIETY

Referat fra generalforsamling i Georg Jensen Selskabet afholdt d. 31. august 2003. 

1. Valg af dirigent: Morten Møller Georg Jensen, referent Liv Carøe. 

2. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet. 

3. Formand Michael Krogsgaard aflagde bestyrelsen beretning: 

Årsberetning fra bestyrelsen 2002-2003.  

Siden sidste generalforsamling har vi haft rigtig travlt, og det har været en meget interessant periode for Georg Jensen Selskabet. 

Vi havde en fin, guidet tur i Raadvad sidste år i August, hvor vi fik fremvist de lokaliteter og steder som havde betydning for Georg Jensen i hans barndom og stedse var en kraftig inspiration i hans kunstneriske virke. Raadvad viste sig virkeligt fra sin bedste og mest charmerende side og vejret var pragtfuldt. 

Det meste af selskabets energi har i denne vinter været helliget forberedelserne til udstillingen ”Den ukendte Georg Jensen”, som bliver afholdt på Øregaard Museum i Hellerup – få hundrede meter fra hvor Georg Jensen havde sit hjem i 30 år (først på Gardes Alle og siden hen på Lille Strandvej). De fleste andre arrangementer i anledning af sølvsmediens 100 års jubilæum vil handle om sølvsmediens historie og udvikling i de sidste 100 år, hvorimod formålet med denne udstilling er at vise Georg Jensen’s personlige livsværk i hans levetid. Bestyrelsen har diskuteret indholdet af udstillingen og der er udvalgt 6 hovedemner: Georg Jensens billedhuggerkunst, hans keramik (inkl. arbejder for Bing & Grøndal og Ipsen), hans tidlige metalarbejder (op til 1908), samarbejdet med Anton Rosen, produktionen på hans lille sølvsmedie i Paris 1924-26 og arbejderne fra hans egen sølvsmedie hjemme i Hellerup i hans seneste leveår. Så denne udstilling bliver meget forskellig fra andre, f. eks. den som Royal Scandinavia afholder i Statens Museum for Kunst og som handler om historien siden sølvsmedien åbnede. De to udstillinger supplerer hinanden perfekt. Bestyrelsen har nedsat en arrangement komite bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer (Liv, Ellis og Michael) samt Morten Møller Georg Jensen (barnebarn til Ib Georg Jensen) og Per Blichfeldt (hvis hustrus bedstefar var sølvsmeden Saabye, der var en af Georg Jensens livsvenner helt fra de tidligste år). Efter at have overvejet de forskellige muligheder, fandt vi at Øregaard Museum ville være det ideelle sted for en sådan udstilling, og vi blev varmt modtaget af museet, da vi henvendte os med ideen. Arrangement gruppen har siden haft et tæt samarbejde med museet om udstillingen. Vi har været i kontakt med alle medlemmer af familien, samlere, museer m. v. og anmodet om at låne emner til udstillingen. Vi har fået særdeles positiv respons fra alle og vi ha                      r nu aftale om mere end 100 emner, af hvilke langt størstedelen aldrig tidligere har været udstillet. Vi har fortsat behov for udstillings-emner, især skulpturer, tidlige guldarbejder og arbejder fra Paris 1924-26. 

Vi har drøftet, om bogen ”Den ukendte Georg Jensen” skulle udkomme i forbindelse med udstillingen, eller om vi skulle vente, indtil alle de øvrige aktiviteter i forbindelse med jubilæet er stilnet af. Det er mest sandsynligt, at vi koncentrerer os om at lave et rigtig godt katalog til udstillingen og udskyde bogen, men det er ikke endeligt besluttet. 

Vi har arbejdet med det næste nummer af Georg Jensen Magazine i noget tid og forventer at det udkommer om et par måneder. Vi har inviteret Georg Jensen Museet på Amagertorv til at præsentere sin fine samling i bladet, men Royal Scandinavia (som ejer Georg Jensen Museum) har ikke ønsket at samarbejde med Selskabet. Vores invitation er dog stående, hvis man skulle ændre synspunkt. I stedet vil en anden samling blive præsenteret, og der vil blive en artikel om ”Georg Jensen på auktion”. 

Der kommer også synlige forandringer på hjemmesiden snart. Vores firmamedlemmer vil få mulighed for at informere om deres aktiviteter, der vil være en struktureret link-service til museer m. v., og der vil komme et forum for køb/salg/bytte samt et chat-forum om Georg Jensen. Vi vil gøre en indsats i efteråret for at skaffe mange nye medlemmer. Flere medlemmer vil give os øgede økonomiske muligheder for at øge vores aktiviteter, og især forbedringer af hjemmesiden og en mere regelmæssig publikation af Georg Jensen Magazine står højt på vores ønskeseddel. 

Tidligere på året blev Caryl og Harold Unger faglige medlemmer af bestyrelsen. De har en livslang passion og interesse for Georg Jensens livsværk og en meget stor ekspertise og viden om Georg Jensen sølv og guld. Vi er meget glade for at have etableret samarbejdet mellem dem og resten af bestyrelsen og vi byder dem velkommen. 

Der var ingen i bestyrelsen der havde lagt mærke til, at bestyrelsesmedlemmerne faktisk er på valg i år for den næste 3-års periode. Derfor måtte vi udsende en ændret dagsorden, hvilket vi beklager. 

Vores revisor igennem de sidste 3 år, Jens-Jørgen Jensen har ønsket at holde op, og vi vælger en ny revisor senere i dag. Bestyrelsen vil gerne takke Jens-Jørgen Jensen for hans regnskabsarbejde for selskabet. 

Til sidst vil vi sige, at det har glædet bestyrelsen meget at opleve en stærk stigning i interessen for Selskabets arbejde. Vi er sikker på, at dette er en tendens og vi byder alle interesserede velkommen. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Regnskabet fremlagdes og blev godkendt. 

5. Bestyrelsen var på valg, og alle blev genvalgt. 

6. Revisor var på valg, Jens-Jørgen Jensen modtog ikke genvalg og ny revisor blev Morten Møller Georg Jensen.  

7. Valg af kasserer fra USA Harold Unger blev valgt. 

8. Bestyrelsen havde modtaget forslag af ændring af vedtægterne der fremgår af mødeindkaldelsen. Bestyrelsen stillede forslag om om tilføjelse til § 5. Der stemtes om begge forslag. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 

9. Evt: En mødedeltager stillede spørgsmål til finansieringen af udstillingen på Øregaard Museum. Michael Krogsgaard redegjorde for dette. Øregaard Museum oppebærer udgifter i forbindelse med udstillingen, dog søger udstillingskomiteen forskellige fonde om penge til finansiering af katalog og plakat. Vi har fået positivt respons på den første ansøgning. 

10. Kunsthistoriker Jens-Jørgen Frimand har et indgående kendskab til Anton Rosen og hans arbejde. Bl. a. er han medarrangør af en stor udstilling om Anton Rosens arbejder på Silkeborg kurbad. Der blev holdt et spændende foredrag om tilblivelsen af Palads Hotel. Bygherren var Anders Jensen og denne ønskede Anton Rosen, en af tidens kendte arkitekter til at stå for projektet. Anton tegnede hotellet inklusiv interiør – men valgte Georg Jensen til at designe alt bestik og service til hotellet. De havde tidligere samarbejdet om tilblivelsen af et par sølvskeer og et par sukker strøbøsser. Tegningerne til bestikket udførtes selv af GJ (originalerne findes på kunstakademiets bibliotek dateret 15 april 1909), men ordren udførtes i England hos Mappin og Webb i sølvplet. Desværre findes intet af det originale interiør længere, da det ved gennemgribende modernisering i 1960erne ikke blev bevaret. Der var en rundvisning på hotellet og derefter sluttede mødet. 

Liv Carøe.